شرکت آران طب الماس در پنجاه و چهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران